Borgerinddragelse i Områdefornyelsen

 

 

ACTIONMEN

Kathrine O. Rasmussen, Procesdesigner og projektleder

Marta Padovan-Özdemir, Diversitetsekspert og projektleder

Martin Qvist, Rollespilsdesigner

 

Se den fulde evalueringsrapport her

 

BESKRIVELSE

Projektmagerkurset er et innovativt pædagogisk redskab til facilitering af brugerdreven social og interkultureludvikling i områder eller organisationer, hvor der er et ønske om bottom-up mobilisering af frivillige og positiv udnyttelse af social og kulturel mangfoldighed.

 

”Social forandring skabes ved at tage udgangspunkt i lokalområdets egne ressourcer og aktivere disse.” Sådan slås tonen an i Kvarterplanen for Gl. Valby og i helhedsplanen Akacieparken på vej. Projektmagerkurset har været et muligt svar på disse områdeplaners dokumentation af et lokalt behov for igangsættelse af lokale beboerdrevne initiativer. Hertil har Projektmagerkurset imødekommet et andet behov i områdeløftet, nemlig at bygge bro mellem de forskellige kvarterer i Valby.

 

Projektmagerkurset har fra starten taget udgangspunkt i de lokale deltageres egne ønsker og behov og derfor bevidst rekrutteret udenfor Tordenskjolds soldaters rækker. På den måde har Projektmagerkurset formået at skabe motivation og initiativ blandt lokale beboere, der ellers ikke plejer at involvere sig i foreningsarbejde eller frivilligt projektarbejde.

 

Det har været Projektmagerkursets vision at styrke deltagernes tro på, at de selv kunne ændre deres verden lokalt og derigennem skabe bæredygtig social og interkulturel udvikling i Valby med særligt fokus på Valbys udsatte beboelsesområder.

 

Således har Projektmagerkurset haft til formål at give deltagerne en succesoplevelse som frivillige sociale iværksættere, give deltagerne konkrete projektstyringsredskaber samt åbne deres øjne for det mangfoldige samarbejdes potentialer og styrker.

 

PROCESSEN

Projektmagerkurset er således bygget op af nogle overordnede rammer og pædagogiske metoder, som fleksibelt og adaptivt kan tilpasses forskellige lokalområders behov og beboersammensætning og forskellige organisationsstrukturer.

 

Projektteamets læringsmæssige dogmer har vægtet dialog frem for envejskommunikation og faciliterende læreprocesser frem for tavleundervisning. Denne vægtning i kursusopbygningen har betydet, at kurset faktisk i overvejende grad har formået at rumme deltagere med meget forskellige forudsætninger og fastholde dem i samarbejdet omkring fælles projekter.

 

Kurset forløb over to weekender med en arbejdsuge imellem. Der blev vekslet mellem korte introduktioner til redskaber og øvelser, hvorefter deltagerne selv skulle anvende og omsætte de præsenterede værktøjer via forskellige dilemmaøvelser, refleksionsøvelser, cases og ikke mindst i udarbejdelsen af den endelige projektansøgning. Forløbet benyttede sig både af designprocesser, live rollespil og kulturtræning.

 

 

RESULTATET

Projektmagerkursets resultater opgøres i både kursusdeltagerens individuelle læringsforløb- og udbytte og i de kollektive frivillige projekter.

 

Samlet set er der kommet fire frivillige projekter ud af Projektmagerkurset. Sportsfestival Valby, ValbyKvinder, Smag på naboskabet og Be free parkour project.

 

Projektmagerkursets resultater kan afslutningsvist karakteriseres ved, at kursusdeltagerne er blevet styrkede (læs empowered) borgere, der i betydelig grad har fået et dybere og nuanceret kendskab til deres lokalområde og dets mangfoldighed af medborgere. Idet Projektmagerkurset bevidst har afspejlet den mangfoldighed i deltagersammensætningen, har dette bevirket skabelsen af nye relationer og netværk og derved fordret en mere inkluderende fællesskabsfølelse.

 

Herudover har deltagernes personlige udvikling gjort stort indtryk på os. Flere af deltagerne har givet udtryk for, at de for første gang har oplevet et kursus-/uddannelsesforløb som noget positivt; hvor der er blevet arbejdet med deres individuelle ressourcer frem for deres ’mangler’.

”Jeg har lært nye måder at kommunikere og samarbejde på.” (Kursusdeltagere)
”Kurset har givet mig en indgang til at engagere mig mere i mit lokalområde” (Kursusdeltager)
”Den største aha-oplevelse er at de kulturelle udgangspunkter og måder at tænke på er utroligt forskellige.” (Kursusdeltagere)